Logo Remefi

Política de Privacitat:

INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

REMEFI, S.L. Centre Mèdic, està molt conscienciat amb la protecció de les dades personals, raó per la qual presenta aquesta Política de Privacitat que estableix de manera transparent com es tracten i protegeixen les seves dades personals.
Per tant, assegurem la confidencialitat i privacitat de les dades personals que se'ns faciliten a través de la nostra web, el nostre servei d'Atenció al Client o en formalitzar la contractació d'un producte o servei al nostre Centre Mèdic.
La informació recollida a continuació té com a objectiu facilitar informació addicional i detallada als interessats sobre la Política de Protecció de Dades Personals de REMEFI, S.L., donant compliment a la normativa en aquesta matèria, especialment el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglamento UE 2016/679 de 27 d'abril de 2016).


1 - QUI SÓN ELS RESPONSABLES DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

 

2 - COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?


3 - AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

4 - QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

5 - A QUINS DESTINATARIS SE CEDIRAN LES SEVES DADES?

6 - PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

7 - QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

 

QUI SÓN ELS RESPONSABLES DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

La identitat i dades de contacte del responsable, representant i delegat són els següents:

Responsable:
Reconeixements Mèdics Figueres, S.L. (REMEFI):
CIF: B-17064007
Adreça postal: Carrer Nou, 20 entresol, 17600 Figueres-Girona
Correu electrònic: info@remefi.com

Representant:
Fernando Sánchez Santiago
Adreça postal: Carrer Nou, 20 entresol, 17600 Figueres-Girona
Correu electrònic: info@remefi.com

Delegat:
Iván Piqueras Espinosa
Adreça postal: Carrer Nou, 20 entresol, 17600 Figueres-Girona
Correu electrònic: info@remefi.com

COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?

En REMEFI, S.L. recollim les seves dades personals principalment quan vostè:
a) Ens els proporciona en realitzar les exploracions i/o tramitació del resultat de les exploracions de les aptituds psicofísiques per a l'obtenció, renovació i/o recuperació de permisos de conducció, armes, seguretat privada, grues, nàutica, animals perillosos, etc.
b) Ens els facilita voluntàriament per sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis o efectuar alguna reclamació.
(i) contactant amb nosaltres a través de les nostres pàgines web, dels nostres telèfons d'Atenció al Client i/o de la nostra Xarxa Comercial o bé
(ii) registrant-se en els formularis que vostè pot trobar en el/s compte/s que vostè hagi creat a les diferents xarxes socials.
c) Ens els proporciona en realitzar la compra dels nostres productes i/o contractació de serveis comercialitzats per Remefi S.L. a través de la nostra Xarxa Comercial.
d) S'inscriu i/o participa en alguna acció/esdeveniment publicitari o promocional organitzat/coordinat/patrocinat per Remefi S.L., inclosos aquells gestionats a través d'un lloc específic.
i) Crea un compte en el lloc comercial de clients “My Remefi”, se subscriu a les nostres Newsletters o es registra en els nostres projectes específics amb avantatges associats (per exemple, “Remefi vip”).
Vostè garanteix que les dades facilitades per qualsevol d'aquestes vies són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Utilitzem les seves dades amb diferents finalitats, que trobarà detallades a continuació:
- Comprovació de tramitabilitat del seu permís o llicència.
- Tramitació del resultat de les exploracions de les aptituds psicofísiques per a l'obtenció/renovació/recuperació de permisos i llicències, perquè el seu resultat sigui reflectit en els corresponents documents.
- Abonament de la taxa corresponent al seu nom, segons l'article 15(2) del Reglament de Centres de Reconeixement de Conductors (Reial decret 170/2010).
- Actualitzar dades de domicili en el cas que fos necessari.
- Donar curs i gestionar reclamacions, així com les sol·licituds que vostè ens pugui realitzar per qualsevol mitjà (la nostra web, via telefònica, via xarxes socials, etc.) tals com: sol·licitud de la subscripció a una Newsletter o a un projecte específic amb avantatges associats, inscripció i/o participació en alguna acció/esdeveniment publicitari o promocional organitzat/coordinat/patrocinat per Remefi S.L, sol·licitud d'una cita mèdica, d'informació sobre ofertes comercials, sol·licitud de descomptes o cupons promocionals, o sol·licitud de contacte/atenció al client.
- Gestionar la seva participació en sorteigs o altres activitats amb premis (per exemple: “Moment Guanyador”) als quals vostè s'apunti o siguin accessòries d'accions o esdeveniments publicitaris/promocionals organitzats per Remefi S.L.
- Realitzar campanyes de re-trucades en compliment d'obligacions legals.
- Controlar el compliment dels processos interns fixats per Remefi i la qualitat de l'atenció prestada per la seva Xarxa Comercial, incloent la realització d'enquestes sobre el seu nivell de satisfacció amb la nostra Xarxa Comercial.
- Realitzar estadístiques, enquestes o estudis de mercat sobre els productes i serveis comercialitzats per Remefi S.L.
- Utilització de les seves dades personals amb finalitat comercial, sempre que comptem amb el seu consentiment exprés i inequívoc:
(i) La realització, per via postal, telefònica o electrònica, de comunicacions informatives, comercials i promocionals relatius als productes i serveis comercialitzats per REMEFI (per exemple, el llançament/renovació/actualització de productes i serveis o comunicacions sobre revisions mèdiques).
(ii) Inscripció i/o participació en alguna acció/esdeveniment publicitari o promocional organitzat/coordinat/patrocinat per Remefi S.L.
(iii) L'elaboració de perfils comercials sobre la base de la informació facilitada per vostè el que permetria poder oferir-li productes i serveis d'acord amb les seves necessitats/interessos, així com enviar-li comunicacions personalitzades. En cap cas, es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.
(iv) La gestió de la seva preinscripció en el lloc comercial de clients “My Remefi”.
- No es realitzen anàlisis automatitzades de comportament, personalitat o salut

QUIN ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal de cadascun dels tractaments exposats és la següent:

a) En el cas de Reconeixements de Conductors:

* Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de Conductors

* Reial Decret 1055/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009, de 8 de maig.


b) En el cas de tinença d'Armes i Seguretat Privada:
* Reial decret 2487/1998, de 20 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica necessària per tenir i usar armes i per prestar serveis de seguretat privada

c) En el cas de Tècnic de grues:
Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos.

d) En el cas d'Animals Potencialment Perillosos:
* Llei 23 de desembre de 1999, núm. 50/1999 (Prefectura d'Estat), sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
* Reial decret 22 de març, núm. 287/2002, (Ministeri de la Presidència), pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

i) En el cas de Reconeixements de Marina Mercant:
* Resolució 30 de desembre de 1997. (Direcció general de la Marina Mercant), per la qual es desenvolupa l'Ordre de 17 de juny de 1997 per la qual es regulen les condicions per al govern d'embarcacions d'esbarjo.
* Resolució d'11 de febrer de 2010, de la Direcció general de la Marina Mercant, sobre l'acreditació de l'aptitud psicofísica per al maneig d'embarcacions d'esbarjo.

* Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo.

* Reial decret 238/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo i s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques.El recordatori de la caducitat del seu permís, així com l'enviament de promocions comercials de CRC, és a sol·licitud del propi interessat.

f) “Les següents gestions, a sol·licitud del propi interessat, ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seves dades de caràcter personal:

i)- Donar curs i gestionar reclamacions, així com les sol·licituds que vostè ens pugui realitzar per qualsevol mitjà (la nostra web, via telefònica, via xarxes socials, etc.) tals com: sol·licitud de la tramitació del seu permís de conduir, armes, nàutica, seguretat privada, animals perillosos, grues etc.; sol·licitud de la subscripció a una Newsletter o a un projecte específic amb avantatges associats, inscripció i/o participació en alguna acció o esdeveniment publicitari/promocional organitzat per Remefi, SL, sol·licitud d'una cita mèdica, d'informació sobre ofertes comercials, sol·licitud de descomptes o cupons promocionals, o sol·licitud de contacte/atenció al client.

- ii) - Gestionar la seva participació en sorteigs o altres activitats amb premis (per exemple: “Moment Guanyador”) als quals Un. s'apunti o siguin accessòries d'accions o esdeveniments publicitaris/promocionals organitzats per Remefi, SL.

g) - “Interès legítim”: utilitzem les seves dades per aconseguir un interès legítim (ajudar-nos a comprendre millor les necessitats i expectatives dels nostres clients, la qual cosa ens permeti millorar els nostres productes i el servei prestat al llarg de tot el procés comercial), i entenem que això compensa els possibles perjudicis enfront dels interessos, els drets i llibertats fonamentals dels interessats. Aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seves dades de caràcter personal:

i) - Realitzar estadístiques, enquestes o estudis de mercat sobre els productes i serveis comercialitzats per Remefi, SL.

ii) - Controlar el compliment dels processos interns fixats per Remefi i la qualitat de l'atenció prestada per la seva Xarxa Comercial, incloent la realització d'enquestes sobre el seu nivell de satisfacció amb la nostra Xarxa Comercial.

- iii) - Gestionar reclamacions, així com exercitar accions legals en defensa dels nostres interessos.

h) - “Cumpliment d'una obligació legal”: Aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seves dades personals:

- i) - Realització de campanyes de re-anomenada per seguiment de la qualitat dels nostres serveis.

- ii) - Atendre els requeriments d'Administracions Públiques, Òrgans Judicials i Forces de Seguretat de l'Estat.

- iii) - Compliment d'obligacions legals (tributàries, mercantils, blanqueig de capitals, protecció de dades personals, seguretat general dels productes, etc.)

- I) - “Consentiment de l'interessat”: aquesta és la base jurídica que ens habilita a realitzar els següents tractaments de les seves dades de caràcter personal, sense que en cap cas la seva revocació condicioni la gestió de les seves sol·licituds ni la relació comercial que ens uneix:

i) - Realitzar, per via postal, telefònica o electrònica, comunicacions informatives, comercials i promocionals relatius als productes i serveis comercialitzats per REMEFI, SL (per exemple, el llançament/renovació/actualització de productes i serveis, venciment del seu permís de conduir, armes, nàutica, seguretat privada, animals perillosos, grues etc. o comunicacions sobre revisions mèdiques).

ii) - Gestionar la seva inscripció i/o participació en alguna acció/esdeveniment publicitari o promocional organitzat/coordinat/patrocinat per Remefi S.L.

iii) - Elaborar perfils comercials sobre la base de la informació facilitada per vostè el que permetria poder oferir-li productes i serveis d'acord amb les seves necessitats/interessis, així com enviar-li comunicacions personalitzades. En cap cas, es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

iv) - Gestionar la seva preinscripció en el lloc comercial de clients “My Remefi”.

En qualsevol cas, ha de facilitar les dades sanitàries que se li sol·licitin, així com no ocultar informació sobre aquest tema, estant catalogat com a falta greu o molt greu la resistència a subministrar dades o prestar col·laboració. Llei de Sanitat 14/1986

A QUINS DESTINATARIS SE CEDIRAN LES SEVES DADES?

Únicament es remetran les seves dades a les autoritats públiques corresponents:

En el cas de Reconeixements de conductors, s'enviaran a la DGT, en format telemàtic i adequadament encriptats, sempre que sigui possible i, en cas necessari, s'enviaran a la DGT en format paper seguint els protocols de seguretat a fi de protegir les dades.


En el cas de tinença d'armes i Seguretat Privada, s'enviarà a la Guàrdia Civil, solament quan l'enviament telemàtic estigui actiu per la intendència provincial corresponent. En cas necessari, s'enviarà a la Guàrdia Civil en format paper seguint els protocols de seguretat a fi de protegir les dades.


En el cas de reconeixements de Marina Mercant, el resultat de les exploracions s'enviarà per correu electrònic a la DGMM, seguint els protocols de seguretat a fi de protegir les dades.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran conservats per Remefi S.L. durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es van recollir.
Si les seves dades s'utilitzen per a diverses finalitats que ens obliguin a conservar-los durant diferents períodes de temps, aplicarem el termini de conservació més llarg. En aquest cas limitarem l'accés a les seves dades sol per a la finalitat per la qual són conservats.
- En el cas d'utilització de les seves dades personals per a aquelles finalitats la base de les quals legitimadora sigui el seu consentiment, mantindrem les seves dades actives fins que aquest sigui revocat, o vostè exerciti els seus drets de supressió o oposició al tractament, o en un termini anterior si considerem que han deixat de ser necessaris per desenvolupar accions comercials, bé perquè no són adequats, pertinents o estiguin desactualitzats.
- En el cas d'utilització de les seves dades personals per a finalitats la base de les quals legitimadora sigui l'execució d'un contracte, mantindrem les seves dades actives mentre duri la relació contractual i fins a un màxim de 10 anys.
- En el cas d'utilització de les seves dades personals per a finalitats la base de les quals legitimadora sigui el cumpliment d'una obligació legal, mantindrem les seves dades durant els terminis exigits per la normativa específica que resulti d'aplicació (fiscal, mercantil, blanqueig de capitals, protecció de dades personals, seguretat general dels productes, etc.)
- En el cas d'utilització de les seves dades personals per a finalitats la base de les quals legitimadora sigui l'interès legítim, mantindrem les seves dades actives mentre mantinguem el nostre interès legítim.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret enfront de Remefi, S.L. en realitzar una consulta o adquirir un producte o servei a:
- Obtenir confirmació sobre si REMEFI, SL està tractant dades personals que li concerneixen.
- Accedir a les seves dades personals.
- Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o al fet que siguin completats els incomplets.
- Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits i deixarem de tractar-los amb aquesta finalitat.
- Sol·licitar, en determinades circumstàncies, la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting directe o en aquells supòsits en què són objecte de tractament basat en el nostre interès legítim, en aquest cas deixarem de tractar la seva informació personal per a aquestes finalitats (tret que, no sent el cas de màrqueting directe puguem acreditar interessos legítims imperiosos que puguin prevaler sobre els interessos, els drets i llibertats fonamentals dels interessats).
- Sol·licitar, en el cas de tractaments efectuats per mitjans automatitzats, la portabilitat de les dades personals que hagués facilitat a REMEFI, S.L., els quals li seran lliurats en un format estructurat, d'ús comú i llegible per màquina, així com a sol·licitar que es transmetin a una altra entitat responsable del tractament, quan això sigui tècnicament possible.
- Revocar el seu consentiment en relació amb els tractaments basats en el mateix, en aquest cas deixarem de tractar-los amb aquesta finalitat.
- Presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.
Per exercitar aquests drets en matèria de protecció de dades indicades enfront de REMEFI, S.L., haurà de remetre:
a) Tractaments de dades personals per part de Remefi, S.L.: un correu electrònic a info@remefi.com indicant en l'assumpte o com referència “Exercici Drets RGPD”, concretant la seva petició i acreditant la seva identitat adjuntant còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui.

Última Modificació d'aquesta Política de Privacitat: 28 de setembre de 2020

Tots els possibles canvis en la nostra Política de Privacitat seran publicats en aquest lloc web. Per tant, li convidem a revisar el contingut d'aquesta secció de forma periòdica.

Logo servicios Remefi

REMEFI - Centre de Reconeixements Mèdics

¡CSS Válido!            © 2013-2023 Remefi           informació Legal         Política de Privacitat         Política de Cookies         Logo ambiental